انجمن ارگانیک استان مرکزی

انجمن ارگانیک ایران شعبه استان مرکزی تحت شماره 349 مورخ 11/3/1392 راه اندازی گردید.

غذای شما داروی شما، داروی شما غذای شماست

منظور از ارگانیک مواد غذایی میباشد که در مراحل تهیه و تولید آن از هیچگونه کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی و افزودنی و نگهدارنده های شیمیایی استفاده نشده است.

محصولات ارگانیک، طبیعی و سالم

گرچه در مزارع ارگانیک عملکرد محصول معمولا 10 تا 30 درصد کمتر از مزارع غیر ارگانیک است اما در صورت برنامه ریزی اصولی، میزان عملکرد، تولید و درآمد مزارع ارگانیک می تواند بیشتر از مزارع غیر ارگانیک باشد. برای مثال در فیلیپین عملکرد شالیزارهای ارگانیک شش تن گزارش شده است. تجارب موجود در زمینه اجرای پروژه های کشاورزی ارگانیک نشان داده است که در مناطق کم بازده با استفاده از شیوه های کشاورزی ارگانیک عملکرد دو تا سه برابر می شود.

فوائد کشاورزی ارگانیک

1-در کشاورزی ارگانیک، آب توسط مواد شیمیایی آلاینده مانند کودهای مصنوعی، آلوده نمیگردد.
2-در کشاورزی ارگانیک تعادل اکوسیستم و حاصلخیزی خاک حفظ می گردد. فرسایش خاک نیز تا ۵۰ درصد کاهش می یابد.
3- تنوع زیستی در زمینهای زراعی ارگانیک ۵۷ درصد بیشتر است. (به علت حداقل استفاده از سموم آفت کش و علف کش)
4-کشاورزان در معرض سموم و آلاینده های کمتری قرار می گیرند.

دسترسی آسان

تبلیغات